Дуа кадах нур (къадах дуа)

Кадах нур (къадах дуа) Лучшие дуа в Исламе

Кадах нур (къадах дуа). Дуа (молитва) для очищения от грехов и избавления от бед, ИншаЛлах!

Кадах нур (къадах дуа)

Дуа кадах нур (къадах дуа)

Бисмилляхир-рахмаанир-рахиим.

Бисмиллахи ва би асмаихил мубтадаи ва раббил ахирати вал ула, ла гайта лаху ва ла мунтаха. Лаху ма фис-самаватил ґулар-рахману ґалал ґарши-ставаллаху, ґазимул алаи, даимун-нуґмаи, къахирул аґдаир-рахмани ґалал авлийаи, ґатґифун би ризкъихи, маґруфун би лутґфихи, ґадилун фи хукмихи, ґалимун фи мулкихи, рахмур-рухамаи, ґалимул ґуламаи, гафурул фукъараи, сахибул анбийаи, къадирун ґала ма йашау, субханал маликил хамиди, зил ґаршил мажиди, фаґґалун лима йуриду, раббул арбаби, ва мусаббибул асбаби, ва разикъул арзакъи, ва сабикъул асбакъи, ва халикъул ахлакъи, ва къадирул макъдури, ва къахирул макъхури, ва ґадилун йавмал хашри ванн-нушури, илахил алихати йавмал вакъиґати.

Рахимун, ґалимун, гафурун, шакурун, вал хамду лиллахи раббил ґаршил ґазими, вал хамду лиллахил маликир-рахмил валиййул къадиму, халикъул ґаршил ґазими вассамавати вал арзина, ва хувас-самиґул ґалиму, къабилут-товби, ва гафируз-занби. Шакурун, халимун, хувал аввалу вал ахиру, ваззахиру, вал битґину, ад-даимур-разикъуд-даваби, сахибал ґатґайа, маниґул балайа, шафис-сакъим, ва йаґфуз-зунуба, ва йатубун-надимина, ва йастурул музнибина, вайуамминул хаифина, ва мухаббус-сабирина.

Ла илаха илла антал кабирул маґбуду, гафирул хатґайа, йа Шакуру йа халиму,йа кабирал ґатґайа. ґалимун, ґалиму ма фис-судури,минбитуз-зарґи вал ашжари, вал хубуби, ганиййу ґанил халкъи, къаимул арзакъи,ґалламул гуйуби, антал-лези лайса камислихи шайъун, ва хувассамиґул ґалиму, ва анта ґала кули шайъин къадирун. Йа шахиду, анта таґламу сирран ва ґаланиййатан, ва ма тухфиссудуру вал къулубу, анта къулта ла такънатґу мин рахматиллахи, ихфазни мин афатид-дунйа ваз-замани вал фазихати, ва ла тафзах фи мовґидиллахи,Аллаху Акбару, Аллаху акбару, Аллаху акбару, ла илаха иллаллаху, рахманан, рахиман, ла илаха иллаллаху, гафуран, шакуран, ла илаха иллаллаху хакъкъан, ла илаха иллаллаху раббан раббан, ла илаха иллаллаху имаман, ґиткъан, ла илаха иллаллаху таґаббудан ва рикъкъан, ла иллаха иллаллаху иманан ва тахкъикъан, ла иллахи иллаллаха Мухаммадун расулуллахи салаллаху ґалайхи ва саллама хакъкъан.

Аґузу нафси, ва шаґари, ва дини, ва дунйайа, ва ахли, вам али, ва валади, ва зуриййати мин шарри кули зи шаррин, йуъзини, аґузу нафси жамиґа мА разакътани мин ниґматиллахи, ва ихсанихи, ва ихвани минал муъминина вал муъминати биллахил ґалиййил ґазими, нукъила китабуху, накъалахллаху ґазза ва жала хужжатан, ла илаха иллалаху, ва ґизаттилахи, ва къудратиллахи, ва къувватиллах ва ґазаматиллахи, ва султґаниллахи, ва накалиллахи, ва мин китабихи къад сабакъа мин завалин-иґмати, ва мужибатил халакати, вал фазихати фиддуньйа вал ахирати. Аґузу Биллахил ґазими фил ахли, вал мали, вал валади, ва ґинда муґайанати малакил мовти ґалайхис-саламу. Ва аґузу биллахил ґазими мин шарри кули зи шаррин ма ахафу ва ахзару, ва мин зари ма ахафу мин фитнатил ґараби ва ґажами, ва мин шаррил жинни ва инси ваш-шайатґини, ва атбаґихим, ва мин шарри мА йанзилу минас-самаи ва мА йаґружу фиха, ва мин шарри ма йалиджу фил лайли ванн нахари, ва мА йахружу минхума, ва мин кулли даббатин. Анта ахизун бинасийатиха, инна рабби ґала сиратґин мустакъимин.

Аллахумма иннихтажабту мин кулли шайъин,халакътаху вахтарису бика минхум, ва аґузу биллахил ґазими минал гаркъи, вал харкъи, вал хамди, вал хасади, вал хижарати,вазалазили,вас-сайхати, вал фитнати, вас-аваґикъи, вал жунуни, вал бараси, ваз-зарґи, ва ли жамиґи анваґил балайа фиддуньйа вал ахирати, ва аґузу биллахил ґазими мин газабиллахи, ва мин шарри, мастагаса бихил малаикатул мукъаррабуна,вал анбийаґ, вал марсалуна, ванн-набиййу Мухаммадун ґабдука ва расулука ва нибуййука, ва асъалукал хайра куллаху. Ла илаха илла анта, вахдака, ла ширика лака, ва анна Мухамаддан рабдука ва расулука. Ла илаха иллаллаху, вахдаху ла шарика ллаху, илахан вахидан, самадан, фардан, витран, лам йаттахиз сахибатан ва ла валадан.

Аллахумма инни асъалука би асмаикал – лези ла илаха иллаллаху, хувар-рахманур-рахимул-лези, лаху мулкус-самавати вал арзи, ва хува ґала кулли шайъин къадирун. Ва хашаґатил асвату, ва важилатил къулубу, йа ґафи мин кулли курбатин, ва йа сахиби фи кулли шаддатин, ва йа муниси фи кулли вахшатин, ва йа илахи ва илаха абаи Ибрахима ва Исмаґила ва Исхакъа ва Йаґкъуба ва асбатґа, ва ґийса ва Муса ва Харуна, ва йа шахида кулли нажваллаху рабби, ла шарика лаху, ва саллаллаху ґала саййидина Мухаммадин ва алихи ажмаґинатґ-тґаййибинатґ-гахирина. Аллахумма-стажиб би асмаикал ґизама, ва би хурмати ґибадикас-салихина, бирахматика йа архамаррахимина, ва саллама таслиман даиман кесиран.

Хасбуналлах ва ниґмал вакилу, ниґмал мовла, ва ниґман насиру. Гуфранака раббана ва илайкал масиру. Ва ла хавла ва ла къуввата илла биллахил ґалиййил ґазими. Бирахматика йа архамаррахимина.

Оцените статью
РУХ - исламский интернет журнал
Добавить комментарий
Adblock
detector